PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Informační schůzka s rodiči žáků 1. ročníku šk. roku 2022/2023

Dne 23. června 2022 od 15.30 se uskuteční informační schůzka s rodiči (zákonnými zástupci) budoucích žáků 1. ročníků školního roku 2022/2023.

Schůzka bude probíhat u nás v budově Střední průmyslové školy stavební, Hradec Králové, a to pod vedením třídních učitelů budoucích tříd. Seznamy žáků jednotlivých tříd budou zveřejněny zde na webu školy nejpozději týden před schůzkou.

Na schůzce třídní učitel seznámí rodiče s důležitými informacemi ohledně začátku školního roku 2022/2023. Jedná se o seznámení s třídním učitelem, s vedením školy, předání kontaktů, informací o vystavení mezinárodního studentského průkazu ISIC, adaptačním kurzu, učebnicích, pomůckách, systému Bakaláři, Spolku rodičů, stravování, školním řádu, harmonogramu výuky v září 2022 apod.

Pokud se rodiče nebudou moci schůzky zúčastnit, pak jim důležité informace zašleme mailem uvedeným v přihlášce.

Seznamy žáků tříd 1. ročníků školního roku 2022/2023:

 Třída L1.

 Třída S1.A

 Třída S1.B

 Třída S1.C

 Třída Z1.

 


2. kolo přijímacího řízení 2022

 Výsledky 2. kola přijímacího řízení

 Kritéria 2. kola přijímacího řízení (TZB)


Výsledky 1. kola přijímacího řízení 29. 4. 2022

 Přehled přijatých na odvolání – stav k 27.5.2022


 Výsledky 1. kola přijímacího řízení - náhradní termín


Výsledky 1. kola přijímacího řízení

1. Informace pro přijaté uchazeče

Přijati byli žáci, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, a to v pořadí podle celkového součtu dosažených bodů. Kapacita přijímaných uchazečů v oborech vzdělání: Technické lyceum 29 (1 uchazeč koná v náhradním termínu), Stavebnictví 89 (1 uchazeč koná v náhradním termínu), Technická zařízení budov 30.

2. Informace pro uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů

Pokud uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení, ale z kapacitních důvodů nebyl přijat, pak doporučujeme přečíst informace pro uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů a podat odvolání.

3. Informace pro nepřijaté uchazeče, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení

Pokud uchazeč nesplnil kritéria přijímacího řízení, pak není možné podat žádost o nové rozhodnutí, a je možné se přihlásit do 2. kola přijímacího řízení v oborech vzdělání, kde nebude naplněna potřebná kapacita oboru. Případné vyhlášení 2. kola bude zveřejněno stránkách školy.

4. Informace pro uchazeče – ubytování v domově mládeže

Přijatí uchazeči, kteří chtějí v 1. ročníku využít ubytování v domově mládeže, musí vyplnit přihlášku, kterou předají přímo na Domově mládeže, Hradec Králové. Podrobnější informace na www.dmhk.cz.


4leté denní studium

Vyplněnou přihlášku do 1. ročníku školního roku 2022/2023 do 1. kola přijímacího řízení (předvyplněné vzory ke stáhnutí jsou u jednotlivých oborů) můžete podat v kanceláři školy každý den od 7:30 do 15:00 nebo ji zaslat poštou nejpozději do 1. března 2022 (včetně).

Přijímat budeme zejména na základě přijímacích zkoušek a známek ze základní školy             (1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku). Přijímací zkoušky proběhnou 12. a 13. dubna 2022.

Všem, kteří k nám podají přihlášku, zašleme nejpozději 14 dní před konáním pozvánku k přijímacím zkouškám.

Podrobnější informace vč. kritérií přijetí naleznete níže u jednotlivých oborů vzdělání.

kód oboru obor vzdělání počet přijímaných
36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ
90
36-45-M/01 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV
30
78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM
30

Přijímací zkoušky se budou konat do všech oborů vzdělání čtyřletého denního studia formou jednotné zkoušky. Testy z matematiky a českého jazyka a literatury jsou zadávány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Pokud to nařízení vlády dovolí, budeme i letos pro žáky 9. tříd pořádat přijímací zkoušky nanečisto.

Pokud se chcete na cokoli zeptat ohledně přijímacího řízení, pak můžete zavolat do kanceláře školy na telefonní číslo 495 766 111 nebo napsat na mail pi@spsstavhk.cz.

Na stránkách MŠMT můžete získat podrobnější informace k jednotným přijímacím zkouškám - https://prijimacky.cermat.cz.

Kritéria přijímacího řízení mohou být do 31.1.2021 upravena v případě nařízení MŠMT nebo odboru školství krajského úřadu. Případnou požadovanou úpravu do kritérií zapracujeme a budeme zde o této změně informovat.


2leté zkrácené denní studium

Vyplněnou přihlášku do 1. ročníku školního roku 2022/2023 do 1. kola přijímacího řízení (předvyplněné vzory ke stáhnutí jsou u jednotlivých oborů) můžete podat v kanceláři školy každý den od 7:30 do 15:00 nebo ji zaslat poštou nejpozději do 1. března 2022 (včetně).

Přijímat budeme na základě přijímacích zkoušek a známek ze střední školy (2. pololetí 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku). Přijímací zkoušky proběhnou 12. a 13. dubna 2022.

Všem, kteří k nám podají přihlášku, zašleme pozvánku k přijímacím zkouškám.

Podrobnější informace vč. kritérií přijetí naleznete níže u jednotlivých oborů vzdělání.

kód oboru obor vzdělání počet přijímaných
36-45-M/01 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV – zkrácené studium
30
36-46-M/01 GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ – zkrácené studium
30

Přijímací zkoušky budou školní ve formě písemného testu v pěti oblastech vzdělávání.

Jednotlivé obory budou otevřeny, pokud bude dostatečný počet zájemců (min. 15).

Pokud se chcete na cokoli zeptat ohledně přijímacího řízení, pak můžete zavolat do kanceláře školy na telefonní číslo 495 766 111 nebo napsat na mail pi@spsstavhk.cz.

Další možnost pro ty, kteří již mají střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou a chtějí si rozšířit odbornost, bychom rádi nabídli absolvovat placený přípravné kurzy k jednotlivým maturitním zkouškám.

Kurzy plánujeme otevřít ve školním roce 2022/23 (min. počet je 10 zájemců). Maturitní zkoušky by se pak konaly v květnu 2023.

  1. Obor vzdělání Technická zařízení budov: maturitní předmět ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
  2. Obor vzdělání Stavebnictví: maturitní předmět  GEODÉZIE

Pokud máte zájem o přípravný kurz, případně potřebujete získat doplňující informace o kurzu resp. jednotlivé maturitní zkoušce, kontaktujte nás prosím mailem pi@spsstavhk.cz, nebo volejte na telefonní číslo 495 766 131Na základě zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, vztahující se na cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v ČR, dochází v příjímacím řízení k těmto změnám:

  • v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 se lhůta pro podání žádosti cizincem o přijetí pro první kolo prodlužuje do 5. dubna 2022;
  • cizinec má navýšen časový limit pro přijímací zkoušku o 25 %;
  • cizinec má právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v českém jazyce, ukrajinském jazyce nebo anglickém jazyce podle svého výběru;
  • cizinec může nahradit doklad prokazující získání předchozího vzdělání, splnění povinné školní docházky nebo splnění přijímacích kritérií čestným prohlášením, pokud nemá příslušný doklad.


Bližší informace v kanceláři školy.