Rychlá navigace

Virtuální prohlídka

Online schůzka s vedením školy

PŘIPOJTE SE

Maturity 2021

INFORMACE O MATURITNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Organizace a struktura maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 vychází ze schválené legislativy, upravené v lednu 2021, kdy MŠMT přistoupilo k zohlednění ztížených a odlišných podmínek výuky.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

 • společná část – připravuje CERMAT,
 • profilová část – připravuje škola.

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Pro maturanty všech oborů vzdělání se skládá z:

 • povinného didaktického testu z českého jazyka a literatury - časová dotace 85 minut,
 • povinného didaktického testu z cizího jazyka - časová dotace 110 minut (k prodloužení dojde u části čtení a jazyková kompetence) nebo matematiky – časová dotace 135 minut,
 • nepovinné zkoušky z cizího jazyka nebo matematiky (stejné časové dotace).

Didaktické testy společné části se uskuteční 3. až 5. května 2021.

Nově je také stanoven mimořádný termín didaktického pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021, podali přihlášku k maturitní zkoušce do 1. 12. 2020 a kteří se z důvodu karantény/nemoci COVID-19 nemohli dostavit k řádnému termínu konání didaktického testu. Pokud se žák do 3 dnů po řádném termínu konání příslušné zkoušky omluví a doloží, že v den konání příslušné zkoušky se k jejímu vykonání nemohl dostavit z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény v souvislosti s tímto onemocněním, bude se moci do 10. května 2021 přihlásit k mimořádnému termínu didaktického testu.

Mimořádný termín didaktického je určen i pro žáky, kteří didaktický test v řádném termínu nevykonali úspěšně a zároveň kteří konali nařízenou pracovní povinnost nebo dobrovolnickou práci za předem stanovených podmínek a rozsahu. V tomto případě se žák k mimořádnému termínu přihlásí do 18. května 2021, spolu s přihláškou dodá potvrzení o konání nařízené pracovní povinnosti nebo dobrovolnické práci, včetně počtu odpracovaných hodin (min 160).

Mimořádný termín konání didaktických zkoušek je stanoven na 14., 15. a 16. června 2021. Didaktické testy mimořádného termínu se budou konat ve spádových školách, které určí CZVV.

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Pro maturanty všech oborů vzdělání se skládá z:

 • ústní zkoušky z českého jazyka a literatury, kdy si maturant vylosuje jedno ze 20 literárních děl dle odevzdaného seznamu vybraných ze školního seznamu literárních děl; příprava trvá 20 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 • ústní zkoušky z cizího jazyka (pokud si zkoušku z cizího jazyka zvolí), kdy si maturant vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 20 minut, vlastní zkouška 15 minut. Povinným obsahem je také odborná terminologie vztahující se k danému oboru vzdělání – žák prezentuje a diskutuje svůj ročníkový projekt/maturitní práci (3 min),
 • písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové části. V profilové části maturitní zkoušky se bude z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka konat pouze ústní zkouška. Toto opatření se týká všech žáků, kteří byli žáky posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021, a žáků, kteří konali v podzimním zkušebním období maturitní zkoušku dle zákona č. 135/2020 Sb. (tj. všichni přihlášení k prvnímu řádnému termínu z jarního zkušebního období roku 2019/2020, kteří ani v podzimním zkušebním období 2020 nemuseli konat písemnou práci). Toto opatření bude platit i pro všechny následující opravné a náhradní termíny.

Období, ve kterém se mohou konat profilové zkoušky, je prodlouženo až do 25. června 2021 (praktické zkoušky až do 27. srpna 2021). Termíny praktické zkoušky jsou stanoveny na 10. a 11. května, termíny ústní zkoušky na 17. až 28. května 2021. Podle aktuální epidemiologické situace může dojít k přesunutí termínů.

 Školní seznam literárních děl českého jazyka a literatury - MZ 2021

 Témata ústní části z anglického jazyka - MZ 2021


Ostatní maturitní předměty profilové části vykoná maturant dle oboru vzdělání

Obor vzdělání Technická zařízení budov 36-45-M/01

Maturant vykoná maturitní zkoušku z těchto tří povinných maturitních předmětů:

 1. ústní zkouška z tepelné techniky, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 2. ústní zkouška ze zdravotní techniky, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 3. praktická zkouška z praktické části odborných předmětů, kdy si vylosuje jedno z 5 témat; časová dotace zkoušky je 360 minut.

Maturant si může dále zvolit až dvě další nepovinné ústní profilové maturitní zkoušky, a to z předmětů matematika a anglický jazyk.

 Témata ústní zkoušky z tepelné techniky - MZ 2021

 Témata ústní zkoušky ze zdravotní techniky - MZ 2021

 Témata z praktické zkoušky praktické části odborných předmětů TZB - MZ 2021

 Témata ústní MZ 2021 - Matematika nepovinná

 Témata ústní MZ 2021 - Anglický jazyk nepovinný.pdf

 

Obor vzdělání Stavebnictví 36-47-M/01

Maturant vykoná maturitní zkoušku ze tří povinných maturitních předmětů, kdy dva maturitní předměty jsou dány odborným zaměřením:
Všichni maturanti oboru vykonají maturitní zkoušku z maturitního předmětu:

 1. ústní zkouška z pozemního stavitelství, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut.

Odborné zaměření Stavby a konstrukce:

 1. ústní zkouška ze stavebních konstrukcí, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 2. praktická zkouška z praktické části odborných předmětů, kdy si vylosuje jedno ze 2 témat; časová dotace zkoušky je 360 minut.

Odborné zaměření Geodézie:

 1. ústní zkouška ze geodézie, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 2. praktická zkouška z praktické části odborných předmětů, kdy si vylosuje jedno ze 5 témat; časová dotace zkoušky je 360 minut.

Odborné zaměření BIM projektování:

 1. ústní zkouška z BIM projektování, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 2. praktická zkouška z praktické části odborných předmětů, kdy vypracuje jedno určené téma; časová dotace zkoušky je 360 minut.

Maturant si může dále zvolit až dvě další nepovinné ústní profilové maturitní zkoušky, a to z předmětů matematika a anglický jazyk.

 Témata ústní zkoušky z pozemního stavitelství - MZ 2021

 Témata ústní zkoušky ze stavebních konstrukcí - MZ 2021

 Témata ústní zkoušky z geodézie - MZ 2021

 Témata ústní zkoušky z BIM projektování - MZ 2021

 Témata z praktické zkoušky praktické části odborných předmětů STA - MZ 2021

 Témata ústní MZ 2021 - Matematika nepovinná

 Témata ústní MZ 2021 - Anglický jazyk nepovinný

 

Obor vzdělání Technické lyceum 78-42-M/01

Maturant vykoná maturitní zkoušku z těchto tří povinných maturitních předmětů:

 1. ústní zkouška z architektury a stavitelství, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat; příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 2. ústní zkouška z matematiky nebo fyziky, kdy si vylosuje jedno ze 20 témat (matematika) resp 25 témat (fyzika); příprava trvá 15 minut, vlastní zkouška 15 minut,
 3. obhajoba maturitní práce, kdy maturant obhajuje již odevzdanou práci; příprava trvá 5 minut, vlastní obhajoba 15 minut,

Maturant si může dále zvolit až dvě další nepovinné ústní profilové maturitní zkoušky, a to z předmětů matematika nebo fyzika a anglický jazyk.

 Témata ústní zkoušky z architektury a stavitelství - MZ 2021

 Témata ústní zkoušky z matematiky - MZ 2021

 Témata ústní zkoušky z fyziky - MZ 2021

 Témata ústní MZ 2021 - Anglický jazyk nepovinný.pdf

Harmonogram profilových maturitních zkoušek (upřesnění bude později)

do 31. 3. 2021 odevzdání seznamu četby literárních děl z českého jazyka a literatury
do 31. 3. 2021 odevzdání žádostí o náhradu zkoušky z cizího jazyka vč. certifikátu nebo náhradního dokladu o vykonání standardizované jazykové zkoušky
1. 4. – 15. 5. 2021 obhajoba maturitní práce – Technické lyceum
10. 5. – 11. 5. 2021 praktické zkoušky praktické části odborných předmětů – Technická zařízení budov a Stavebnictví
17. 5. – 21. 5. 2021 ústní maturitní zkoušky tříd L4. a S4.A
24. 5. - 28. 5. 2021 ústní matritní zkoušky třídy K4. a S4.B

Termín pro podávání žádostí o přezkoumání praktické zkoušky je stanoven na 20 dnů od vykonání praktické zkoušky, termín pro odevzdání přihlášek k opravné nebo náhradní zkoušce konané formou praktické zkoušky pro podzimní zkušební období je stanoven na 4 dny od vykonání praktické zkoušky.

Nahrazující zkouška z cizího jazyka

Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší. Zkoušku lze nahradit pouze tehdy, pokud v profilové části maturitní zkoušky žák koná alespoň 4 zkoušky. V případě, že zkušební instituce vzhledem k posunutému termínu konání mezinárodních zkoušek nepředá žákům certifikáty do 31. března 2021, bude možné doložit k žádosti o nahrazení zkoušky náhradní doklad o výsledku úspěšně vykonané zkoušky, který žákovi zkušební instituce pro tyto účely vydá. Nejpozději před konáním první ústní zkoušky z daného cizího jazyka žák doloží řediteli školy platný certifikát.

Matematika rozšiřující

Matematika rozšiřující je nepovinná maturitní zkouška, která je součástí společné části maturitní zkoušky. Zkouška formálně navazuje na zkoušku Matematika +.


V Hradci Králové, 15. února 2021