Cookies management by TermsFeed Generator

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – pro školní rok 2024/2025
OBOR VZDĚLÁNÍ: TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV – 4 LETÉ DENNÍ

1. Přihláška ke studiu

Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení se podávají od 1. do 20. února 2024.

Od letošního roku je možné podávat přihlášku třemi způsoby. Nově lze podávat přihlášky elektronicky prostřednictvím systém DIPSY s elektronickou identifikací. Druhý kombinovaný způsob je s využitím DIPSY a podáním výpisu přihlášky do školy. Třetí starší způsob umožňuje podání vyplněného tiskopisu do školy - viz. stránky MŠMT https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.

Pro komunikaci uveďte v přihlášce aktuální telefonní číslo a mailovou adresu zákonného zástupce.

S přihláškou je nutné podat také hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (z 8. a 9. ročníku základní školy) potvrzené základní školou (potvrzený výpis nebo ofocená vysvědčení).

Pro obor vzdělání Technická zařízení budov je požadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru vzdělání.

Každý uchazeč má možnost vyplnit na přihlášce tři obory vzdělání (na třech různých školách, na dvou nebo jedné škole). Na přihlášce vyplníte obory v preferovaném pořadí. Při elektronickém podání přihlášky vyplníte přihlášku jednou a přiložíte přílohy podle požadavků škol (známky ZŠ, diplomy soutěží apod.). Při kombinovaném způsobu do jednotlivých škol předáte vytištěnou přihlášku (její výpis) bez příloh. Pokud využijete třetí způsob, pak do jednotlivých škol, tedy 3x pro každý obor zvlášť, předáte vyplněné formuláře přihlášek a požadované přílohy. Formuláře přihlášky, hodnocení vysvědčení, lékařské posudek i žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou lze stáhnout na stránkách MŠMT https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Přijímací zkoušky na naši školu se konají pouze formou jednotných písemných testů, zadávaných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Školní přijímací zkouška není stanovena.

Přijímací zkoušky budete konat dvakrát na školách kam podáváte přihlášky (školy určí Centrum). Termíny jsou v pátek 12. dubna 2024 (případný náhradní termín v důvodu nemoci je 29.4.2024) a v pondělí 15. dubna 2024 (náhradní termín je 30.4.2024).

Uzpůsobení podmínek konání jednotných testů (prodloužení času) je možné pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení, které je nutné doložit společně s přihláškou.

Pozvánku k přijímacím zkouškám (pokud Centrum určí naši školu) s časovým rozpisem vám zašleme na doručovací adresu nejpozději 14 dní před konáním zkoušek, resp. předáme do systému DIPSY pro ty, kteří podali přihlášku elektronicky.

2. Kritéria přijetí v 1. kole přijímacího řízení

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro obor vzdělání Technická zařízení budov je min 26.      
Hodnocení výsledků přijímacího řízení uchazečů se skládá z hodnocení výsledků předchozího vzdělávání, přijímací zkoušky a doložení účasti na soutěžích.

a) Výsledky předchozího vzdělávání: maximální počet 30 bodů

Výsledek je stanoven z průměru vypočítaného z klasifikace vybraných předmětů, tj. z matematiky, fyziky, českého jazyka a anglického jazyka z posledních tří klasifikačních období (12 známek). Např. u ZŠ se jedná o 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

Součet známek

Průměr  známek

Body

Součet známek

Průměr  známek

Body

Součet známek

Průměr  známek

Body


12 až 18


1,00 až 1,50


30

23

do 1,92

20

29

do 2,42

8

24

do 2,00

18

30

do 2,50

6

19

do 1,59

28

25

do 2,09

16

31

do 2,59

4

20

do 1,67

26

26

do 2,17

14

32

do 2,67

2

21

do 1,75

24

27

do 2,25

12

od 33

od 2,75

0

22

do 1,84

22

28

do 2,34

10

 

 

 

Za každou sníženou známku z chování na požadovaných vysvědčeních budou odečteny body. Za dvojku z chování 5 bodů, za trojku z chování 10 bodů.

b) Přijímací zkouška: maximální počet 100 bodů.

Jednotné centrálně zadávané testy se skládají z předmětů matematika a její aplikace (max. 50 bodů) a český jazyk a literatura (max. 50 bodů).

Uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole nebo dle opatření obecné povahy MSMT-26560/2023-1 cizinci v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace mohou na základě podané žádosti vykonat jednotné testy jen z předmětu matematika a její aplikace (max. 50 bodů). Zkoušku z matematiky mají právo konat na základě žádosti v ukrajinském jazyce. Umístění uchazeče je pak provedeno v redukovaném pořadí, tedy pouze s testy z matematiky. Žádost musí být podána společně s přihláškou. Déle mohou tito uchazeči požádat o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Znalost českého jazyka bude prověřena rozhovorem 24. až 26. 4. 2024 (ústní pohovor, slovní projev, čtení s porozuměním textu, gramatika, diktát, písemný projev). Podrobnější informace a datum pohovoru budou uvedeny v pozvánce k přijímacímu řízení.

c) Účast na soutěžích: maximální počet 5 bodů.

Za účast v každé z níže uvedených soutěží vyhlašovaných MŠMT, a to na 2. stupni základní školy, získá uchazeč v okresním kole nebo krajském kole 1 bod.

Soutěže: Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Soutěže v cizích jazycích, Olympiáda v českém jazyce, Matematický klokan, Pythagoriáda, Soutěž v programování, a Přírodovědný klokan.

V případě většího součtu bodů za soutěže bude započítáno maximálně 5 bodů.

Výsledný počet bodů se stanoví jako součet výsledků předchozího vzdělávání, přijímací zkoušky a doložených účasti na soutěžích. Podmínkou přijetí je absolvování přijímací zkoušky.

Maximální počet dosažených bodů                             135 bodů                      
Minimální počet pro přijetí                                          40 bodů
Minimální počet z testu matematiky pro přijetí             15 bodů

Pokud splní dva či více uchazečů stanovená kritéria a mají stejný výsledný počet bodů, určíme jejich pořadí podle dalších kritérií v tomto pořadí:

  • vyšší počet bodů z přijímací zkoušky předmětu matematika a její aplikace
  • vyšší počet bodů z přijímací zkoušky předmětu český jazyk a literatura
  • lepší celkový průměr hodnocení předchozího vzdělávání z vybraných předmětů
  • lepší celkový průměr hodnocení předchozího vzdělávání z matematiky
  • lepší celkový průměr hodnocení předchozího vzdělávání z českého jazyka
  • výše uvedený obor v preferovaném pořadí na podané přihlášce

Zákonní zástupci (případně zletilí uchazeči) se mohou vyjádřit k podkladům vedoucím k rozhodnutí o přijetí 13. května 2024 od 8.00 do 16.00 hodin. Výsledky přijímacího řízení zveřejníme nejpozději 15. května 2024 elektronicky na internetových stránkách školy www.spsstavhk.cz a ve škole.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, tedy přijetí nebo nepřijetí, se uchazečům nezasílají.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu a výsledku přijímacího řízení může zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka podat nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání podává uchazeč řediteli, který jej postoupí krajskému úřadu. Odvolání není možné podat z důvodu naplnění kapacity oboru.

Zletilý uchazeč (nezletilý prostřednictvím zákonného zástupce) se může vzdát práva na přijetí na obor, kde byl přijat. Tím se však ruší všechny přihlášky do 1. kola přijímacího řízení.

Termíny a kritéria 2. kola přijímacího řízení (případně dalších kol) budou vyhlášeny jen v případě nenaplněnosti oboru vzdělání. Zveřejněn bude aktuální počet volných míst.

 

V Hradci Králové, 19. ledna 2024

Mgr. Jiří Bureš
ředitel školy